«

»

Kvě 10 2013

Print this Příspěvek

Odvolání SK Boršice proti rozhodnutí STK Zlín. KFS o kontumaci utkání KP mužů v Uh. Brodě

                                                                                       

SK BORŠICE, U hřiště 2, 687 09 Boršice, www.skborsice.cz

 

Odvolací a revizní komise

Zlínského krajského fotbalového svazu

Hradská 854

760 01 Zlín

 

Na vědomí kopie:

Sportovně-technická komise                                         ČSK Uherský Brod

Zlínského krajského fotbalového svazu                               p. Rostislav Hruboš

Hradská 854                                                                                     Na Dlouhých 1433

760 01 Zlín                                                                                      688 01 Uherský Brod

 

V Boršicích dne 7. 5. 2013

Věc:  Odvolání SK Boršice, ID 720041proti rozhodnutí STK Zl KFS o kontumaci utkání ČSK Uherský Brod – SK Boršice

Vážení pánové,

SK Boršice, ID 7220041, U Hřiště 2, 687 09 Boršice, zastoupený předsedou klubu Petrem Gottwaldem, ID 72070319, bytem 687 09 Boršice, Podevsí 418 a místopředsedou klubu Svatoplukem Staufčíkem, ID  68020777, bytem 687 09 Boršice, Osvobození 386 se tímto   o d v o l á v á   proti rozhodnutí STK Zl KFS, které bylo prezentováno v Úřední zprávě č. 29 Zlínského KFS dne 26. dubna 2013 a jímž bylo kontumováno mistrovské utkání KP mužů č. 1196 ČSK Uherský Brod – SK Boršice, hrané 13. dubna 2013, a to v poměru 3 : 0 ve prospěch ČSK Uherský Brod z důvodu údajného nedostatku u hráče SK Boršice Ondřeje Martince, ID 92092152 a zároveň udělena klubu SK Boršice pokuta ve výši 200,- Kč.

Ve zdůvodnění STK v čl. 2 je uvedeno:

„Po kontrole zápisů musela STK vynést kontumace za neoprávněný start (hráč není člen FAČR) – do 31.3.2013 byl hráč veden jako člen s nezaplaceným členským poplatkem, od 1.4.2013 již není člen FAČR (viz ÚZ 22 a 24)“

Zdůvodnění:

Hráč SK Boršice Ondřej Martinec, ID 92092152 hostuje v SK Boršice z 1. FC Slovácko, a.s. již od července 2012 s nepřetržitou platností do 30.6.2013. Do nově zavedené evidence FAČR byl tento hráč přihlášen mateřským klubem 1. FC Slovácko v létě 2012. SK Boršice předpokládal, že evidence tohoto hráče bude stejným způsobem pokračovat i v roce 2013 s tím, že SK Boršice za všechny ostatní hráče a své další členy příspěvek uhradil v průběhu měsíce února a března 2013. Z důvodu administrativního pochybení navíc ze strany SK Boršice došlo k duplicitní platbě za některé členy, a to částkou ve výši 1.400,- Kč, čímž klubu SK Boršice po dobu 2 měsíců vznikl v této výši ve FAČR přeplatek s tím, že FAČR tuto 2x zaplacenou částku SK Boršice v budoucnu vrátí.

Hráč Ondřej Martinec nastoupil v uvedeném utkání v Uherském Brodě s platným registračním průkazem se všemi náležitostmi, tedy včetně uvedení přiděleného ID. O tom, že několik dnů nebo dokonce hodin před inkriminovaným utkáním mělo údajně dojít k jeho vyřazení z evidence FAČR v té době nikdo z vedení a ani z realizačního týmu SK Boršice neměl ani tušení. Samotné utkání proběhlo standardním způsobem a skončilo nerozhodným výsledkem 2 : 2. Jen na okraj podotýkáme, že se jednalo o důležité střetnutí aktuálně druhého (Uherský Brod) s aktuálně prvním (SK Boršice) týmem tabulky KP…

Neztotožňujeme se také s tvrzením STK Zl KFS, že se toto utkání „musela kontumovat“, neboť kontumovat výsledek z důvodu nezaplaceného členského příspěvku nemá ani žádnou oporu v platných řádech FAČR. Nesouhlasíme dále s tím,  že start hráče, u něhož ve stanoveném termínu nedošlo k úhradě členského příspěvku ve výši 200,- Kč, byl automaticky považován za start neoprávněný a tento hráč byl rovněž automaticky vyřazen z evidence FAČR. V tomto případě neměl mít tento hráč a ani jeho klub k dispozici jeho platný registrační průkaz, včetně domněle platného přiděleného ID. Nesoulad mezi evidencí členů FAČR a platnou registrací hráčů není po zavedení evidence FAČR nijak nastaven tak, aby nedocházelo právě k inkriminovaným nedostatkům, jakým je údajný neoprávněný start hráče z důvodu automatického vyřazení z evidence. Sankcionovat kluby hned kontumací jenom proto, že není v dané chvíli zajištěn soulad mezi evidencí členů FAČR a řádnou registrací hráčů, nám ve fotbalových klubech připadá nepřiměřené a vůči fotbalového hnutí naprosto bezcitné. STK Zl KFS měla sama iniciovat dořešení uvedeného nesouladu a v případě, že tato záležitost nebyla ještě dostatečně zajištěna ze strany nadřízených orgánů FAČR, měla postupovat podle svých vlastních pravidel, nezávislých na postoji centrálních svazových orgánů. Měla tudíž postupovat s citem a s ohledem na realitu a případné podobné nedostatky, vycházející z překontně zaváděného systému evidence členů FAČR, měla dočasně řešit upozorněním nebo v případě opakování nedostatků nanejvýš přiměřenou peněžní sankcí, v žádném případě však kontumací zápasu.

Vždyť určitě není normální, aby během 2 týdnů došlo jen ve Zlínském kraji ke kontumaci 15 soutěžních utkání! To je naprosto evidentní ovlivnění a znehodnocení soutěží na základě administrativních kroků řídících fotbalových orgánů, v tomto případě STK Zl KFS, které navíc jen svědčí o tom, že systém evidence FAČR ještě není dostateně ve fotbalového hnutí zažitý natolik, aby v případě opakovaných  nedostatků  mohly být ze strany řídících orgánů uplatňovány i tvrdší, např. peněžní sankce, které by však měly především vést k nápravě a nikoli  k  represím, mezi něž lze kontumaci zápasu bezesporu zařadit.

Závěr  a návrh řešení:

Vyzýváme ORK Zl KFS k přehodnocení dle našeho názoru nesprávného rozhodnutí STK Zl KFS nejen o kontumaci výsledku utkání KP mužů ČSK Uherský Brod – SK Boršice, ale potažmo i k přehodnocení nesprávného rozhodnutí STK Zl KFS, jimiž byly kontumovány i ostatní mistrovská utkání v rámci Zlínského KFS, včetně např. mistrovského utkání KP mužů FK Bystřice p. Host. – ČSK Uherský Brod, a to i přesto, že případným zrušením kontumací a ponecháním původních výsledků, dosažených na hřištích, si náš klub SK Boršice ve vztahu např. k FK Bystřice pod Host. v tabulce KP mužů výrazně pohorší a zkomplikuje situaci v souboji na čele tabulky.

V každém případě požadujeme narovnání nesmyslného rozhodnutí STK Zl KFS, které navíc nemá ani oporu v soutěžním řádu – viz čl. 58 Soutěžního řádu, kde není ani slovem zmínka o tom, že by měl být zápas kontumován z důvodu neuhrazeného členství ve FAČR. A pokud byl hráč z důvodu nezaplaceného členského příspěvku vyřazen z členství ve FAČR, nemělo by se to dít automaticky, aniž by na tuto skutečnost nebyl klub, za který hráč nastupuje, v určitém předstihu nějakým způsobem upozorněn. Pokud nevyjasněné záležitosti mezi evidencí členů FAČR a registrací hráčů nebudou uvedeny do náležitého souladu, s nimž budou kluby účastnící se soutěží v rámci FAČR  řádně seznámeny a hlavně se s tímto řešením i ztotožní, neměly by být sankce  řídících organů typu „kontumace zápasu“ vůbec uplatňovány!

Jsme také názoru, že řídící fotbalové orgány by si fotbalových klubů, které se navíc věnují i náročné a nevděčné práci s mládeží, měly spíše považovat a ne je v době, kdy fotbal jako sport neprožívá zrovna nejlepší období, ještě deptat a srážet administrativními direktivami a sankcemi místo toho, aby při jejich řízení a spolupráci více upřednostňovaly ryze sportovní aspekty.

Sportu zdar!

Za SK Boršice, ID 7220041:

Petr Gottwald, předseda klubu        Svatoupluk Staufčík, místopředseda klubu

Příloha:  1) doklad o zaplacení peněžního vkladu 600,- Kč dle SŘ čl. 76, odst.b)

                 2)podací lístek o zaslání kopie STK Zl KFS

                3) podací lístek o zaslání kopie soupeři ČSK Uherský Brod

 

                                                                                             

 

Permanent link to this article: http://www.skborsice.cz/clanky/odvolani-sk-borsice-proti-rozhodnuti-stk-zlin-kfs-o-kontumaci-utkani-kp-muzu-v-uh-brode/

1 comment

 1. PAJDLA Lubomír

  DOBRÝ DEN!

  V pátek 17. 5. 2013 měl být projednán Váš protest, stejně jako protest Bystřice p/Host. u RK KFS Zlín. S podivem konstatujeme, že zatím nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Týká se to i týmu TJ Kelč v 1.B třídě – skup. A. Za tento tým hostuje hráč Kulich právě z Bystřice p/Host.
  Můžete nám prosím sdělit jak daleko je tato věc co se týče řešení protestu?

  Děkuji předem za příp. odpověď – byť meúplnou.

  S pozdravem PAJDLA Lubomír, Orlová Lutyně

  P.S.: spůolupracoji jako bývalý funkcionář s TJ Kelč a jsem členem FAČR.

Komentáře byly zablokovány.